เก็บมาเล่า » กิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ 2556 โดย อสม. อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรม วัน อสม.แห่งชาติ 2556 โดย อสม. อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

31 มีนาคม 2013
2081   0

อสม. ย่อมาจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน  โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน กระทรวงสาธารณสุขได้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

“วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” เกิดจากคณะรัฐมนตรีในสมัย “พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนันท์” ได้มีการอนุมัติให้บรรจุ

“โครงการสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ” เข้าเป็นโครงการหนึ่งในแผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ และได้ลงมติอนุมัติให้เปลี่ยนคำว่า

 “สาธารณสุขเบื้องต้น” เป็น “การสาธารณสุขมูลฐาน”จากเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ให้วันที่ 20มีนาคมของทุกปีเป็น “วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” และคณะรัฐมนตรีให้การอนุมัติเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2536

ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เริ่มต้นจัดงานเฉลิมฉลองในนามวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติเป็นประจำทุกปี

ตั้งแต่ 20 มีนาคม 2537 เป็นต้นมา

IMG_3290

IMG_3286

IMG_3294

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

โดยกิจกรรมของ อสม. อ.นาคู ในวัน อสม.แห่งชาติ 20 มีนาคม 2556 ได้มีการเดินรณรงค์กระตุ้นสร้างกระแสให้คนในชุมชน

ได้ตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง โดยปีนี้เน้นไปในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก

เกษตรปลอดสารพิษ งานศพปลอดเหล้า ปัญหาโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคฉี่หนู

พร้อมการประกาศวาระอำเภอนาคู โครงการ 3ดี อำเภอนาคูเมืองแห่งความสุข คนดี สุขภาพดี รายได้ดี Nakhu Happiness Model

ซึ่งกิจกรรมในการเดินรณรงค์ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มี อสม.ท่านใดเป็นลม โดยใช้ระยะทางในการเดินรณรงค์

รอบเทศบาลนาคูกว่า 3 กิโลเมตร นำโดยท่าน สาธารณสุข อำเภอนาคู ท่านวราวุฒิ ตุลาพัฒน์(หัวหน้าไก่)

IMG_3309

IMG_3310

IMG_3308

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

วันอสม.แห่งชาติ อ.นาคู 2556

 

ส่วนตอนเย็นเป็นการทานพาแลงร่วมกัน ระหว่าง อสม. อ.นาคูและตัวแทนจากชุมชน พร้อมสนุกกับวงดนตรี ถนอม ซาวด์ ม่สนคักขนาด

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

www.nakhu.com แหล่งชุมนุมของคนชอบเที่ยว โดยรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำหรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์ในทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต