ข้อมูลทั่วไป นาคู » ลักษณะพื้นที่และความเป็นอยู่ของแต่ละตำบลในอำเภอนาคู

ลักษณะพื้นที่และความเป็นอยู่ของแต่ละตำบลในอำเภอนาคู

3 มกราคม 2014
2174   0

ลักษณะพื้นที่และความเป็นอยู่ของแต่ละตำบลในอำเภอนาคู

ตำบลนาคู พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา เป็นที่ดอนและแหล่งน้ำบ้าง นอกจากนี้ยังมีคลองส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำห้วยมะโน เพื่อใช้ปลูกพืชในฤดูแล้ง เช่น ข้าวโพด ถั่วลิสง พืชผักชนิดอี่นๆ และยาเทอร์กิช(ต้นยาสูบ) เป็นอาชีพเสริม มีลำห้วยยาง และลำห้วยมะโนไหลผ่านลงสู่ลำน้ำยังเรือลำพันยัง ในท้องที่ตำบลภูแล่นช้างดินเป็นดินเหนียวปนดินทรายมีถ้ำเสรีไทยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม ทัศนียภาพที่ร่มรี่น

อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน นาคู กาฬสินธุ์-6

ตำบลบ่อแก้ว พื้นที่เป็นพี้นที่นาเกีอบทั้งหมด มีที่ดอนและแหล่งน้ำบ้าง มีลำห้วยจาน ลำห้วยแข้ และลำห้วยขามไหลผานลงสู่ลำห้วยยาง ในท้องที่ตำบลโนนนาจาน มีอ่างเก็บน้ำห้วยจาน ดินเป็นดินเหนียวปนทราย มีน้ำตกคำเตย และน้ำตกผานางคอย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม น่าทัศนายิ่งนัก หน้าแล้งประชากรจะปลูกพริก ข้าวโพด ถั่วลิสง พืชผัก ยาเทอร์กิช โดยอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำห้วยจาน

 

ตำบลสายนาวัง ตำบลนี้มีลำห้วยนาไหลผ่านลงสูลำห้วยมะโน พื้นที่สวนใหญู่เป็นพี้นที่นาเกีอบทั้งหมด มีที่ดอนและแหล่งน้ำอยู่บ้าง ดินเป็นดินเหนียวปนดินทราย หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ประชาชนจะเริ่มปลูกพริก ยาเทอร์กิช และพืชผักอื่นๆ เป็นอาชีพ เสริม

 DSC00147

ตำบลภูแล่นช้าง พื้นที่ตำบลนี้มีลำน้ำยังไหลผ่าน พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่ลุ่มมีน้ำท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา เป็นที่ดอนและแหล่งน้ำ ดินเป็นดินเหนียวปนดินทราย เมื่อเก็บเกีเยวข้าวเสร็จจะเริ่มปลูกพริก พืชผักชนิดอื่น ๆ

 

ตำบลโนนนาจาน พื้นที่ส่วนใหญู่เป็นที่นาเเละมีที่ดอน มีลำห้วยขามไหลผ่านลงสู่ลำห้วยยาง ดินเป็นดินเหนียวปนดินทราย ประชาชนจะปลูกพริก ข้าวโพด ถั่วลิสง พืชผักโดยอาศัยน้ำจากฝายน้ำล้นห้วยขาม หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

www.nakhu.com แหล่งชุมนุมของคนชอบเที่ยว โดยรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำหรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์ในทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต