สุขภาพ » กฏหมายไม่จำหน่ายบุหรี่แก่เยาวชน

กฏหมายไม่จำหน่ายบุหรี่แก่เยาวชน

4 กันยายน 2013
1234   0

รู้กฎหมายไม่จำหน่ายบุหรี่แก่เยาวชน

สมาคมการค้ายาสูบไทยร่วมรณรงค์ป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยส่งเสริมให้สมาชิกร้านค้าปลีกปฏิบัติตามกฎหมายไม่จำหน่ายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ด้วยการแจกคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ค้าปลีกบุหรี่เพื่อให้คำแนะนำและให้ความรู้ด้านกฏหมายและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการขายบุหรี่ให้แก่ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์

bbbb

สิ่งที่ควรปฏิบัติ

 • ขายบุหรี่ให้กับผู้ใหญ่เท่านั้น
 • ขอดูบัตรประชาชนเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าลูกค้ามีอายุเท่าไหร่
 • อ้างถึงกฏหมาย* เมื่อลูกค้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการขายบุหรี่ให้เด็ก
 • ปฏิบัติกับลูกค้าทุกคนด้วยความสุภาพ แม้ว่าลูกค้าจะรู้สึกไม่พอใจเมื่อคุณไม่ขายบุหรี่
 • หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ขอคำแนะนำจากผู้จัดการร้านหรือเจ้าของร้าน

stop

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

 • ขายบุหรี่ให้กับเด็กที่มาซื้อให้ผู้ใหญ่
 • ขายบุหรี่ให้กับเด็ก แม้จะมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่โทรศัพท์หรือเขียนข้อความมา
 • ขายบุหรี่ให้กับผู้ที่คุณไม่แน่ใจว่ามีอายุเท่าไหร่
 • ขายบุหรี่ให้กับผู้ที่ไม่มีหลักฐานระบุอายุในกรณีที่คุณสงสัย
 • คาดเดาอายุลูกค้าโดยดูจากรูปลักษณ์ภายนอก

1306549089

กฏหมายและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการขายบุหรี่ให้แก่ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์

 

*พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535

 • มาตรา 4 กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตนรู้ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้มีอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ ตามมาตรา 17 กล่าวคือ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

420

*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 • มาตรา 26 (10) กำหนดว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฏหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่าย แลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 78 กล่าวคือ จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Notice: Undefined offset: 0 in /home/nakhucom/domains/nakhu.com/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 937