สุขภาพ » กฏหมายไม่จำหน่ายบุหรี่แก่เยาวชน

กฏหมายไม่จำหน่ายบุหรี่แก่เยาวชน

4 กันยายน 2013
2995   0

รู้กฎหมายไม่จำหน่ายบุหรี่แก่เยาวชน

สมาคมการค้ายาสูบไทยร่วมรณรงค์ป้องกันเยาวชนจากการสูบบุหรี่ โดยส่งเสริมให้สมาชิกร้านค้าปลีกปฏิบัติตามกฎหมายไม่จำหน่ายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ด้วยการแจกคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้ค้าปลีกบุหรี่เพื่อให้คำแนะนำและให้ความรู้ด้านกฏหมายและบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการขายบุหรี่ให้แก่ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์

bbbb

สิ่งที่ควรปฏิบัติ

 • ขายบุหรี่ให้กับผู้ใหญ่เท่านั้น
 • ขอดูบัตรประชาชนเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าลูกค้ามีอายุเท่าไหร่
 • อ้างถึงกฏหมาย* เมื่อลูกค้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการขายบุหรี่ให้เด็ก
 • ปฏิบัติกับลูกค้าทุกคนด้วยความสุภาพ แม้ว่าลูกค้าจะรู้สึกไม่พอใจเมื่อคุณไม่ขายบุหรี่
 • หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ขอคำแนะนำจากผู้จัดการร้านหรือเจ้าของร้าน

stop

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

 • ขายบุหรี่ให้กับเด็กที่มาซื้อให้ผู้ใหญ่
 • ขายบุหรี่ให้กับเด็ก แม้จะมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่โทรศัพท์หรือเขียนข้อความมา
 • ขายบุหรี่ให้กับผู้ที่คุณไม่แน่ใจว่ามีอายุเท่าไหร่
 • ขายบุหรี่ให้กับผู้ที่ไม่มีหลักฐานระบุอายุในกรณีที่คุณสงสัย
 • คาดเดาอายุลูกค้าโดยดูจากรูปลักษณ์ภายนอก

1306549089

กฏหมายและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการขายบุหรี่ให้แก่ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์

 

*พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535

 • มาตรา 4 กำหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่าย ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแก่บุคคลซึ่งตนรู้ว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเป็นผู้มีอายุไม่ครบสิบแปดปีบริบูรณ์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษ ตามมาตรา 17 กล่าวคือ จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

420

*พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

 • มาตรา 26 (10) กำหนดว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฏหมายอื่น ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่าย แลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก เว้นแต่การปฏิบัติทางการแพทย์ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 78 กล่าวคือ จำคุกไม่เกินสามเดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

www.nakhu.com แหล่งชุมนุมของคนชอบเที่ยว โดยรูปภาพและบทความที่จัดทำขึ้นทั้งหมดในเว็บไซต์ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำหรือเผยแพร่เชิงพาณิชย์ในทุกสื่อ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาต